Prawa autorskie

Przed użytkowaniem z serwisu prosimy o zapoznanie się z naszym prawami. Korzystanie i dostęp do strony internetowej, oznacza, iż Państwo potwierdzają i wyrażają zgodę na warunki określone poniżej, jeżeli się nie zgadzacie Państwo z warunkami, prosimy o nie korzystanie ze strony. Niniejsza strona internetowa oraz informacje w niej publikowane stanowią własność firmy Enaj Group. Do reprezentacji Firmy upoważniona jest Ewa Bienka. Strona internetowa jest wyłączną własnością firmy Enaj Group, która jest upoważniona do wykorzystywania powiązanych praw do własności intelektualnej oraz praw osobistych, a w szczególności znaków firmowych, patentów projektowych, praw autorskich, praw do obrazów, oryginalnie lub zgodnie z wyraźnym pozwoleniem. Niektóre strony internetowe Enaj zawierają materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które odwiedzacie Państwo przez te linki. Z tegoż powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości. Żaden fragment niniejszej strony nie może być wykorzystany, reprodukowany, modyfikowany, rozpowszechniany lub zapożyczany do innych celów, bez naszej autoryzacji. Korzystając ze strony akceptują Państwo wykorzystywanie podczas łączenia rozwiązania Cookies we wszystkich przypadkach służących profilowaniu treści lub zapamiętywaniu indywidualnych ustawień użytkownika. Firma może ponownie przeanalizować niniejsze prawa oraz w każdej chwili, zaktualizować zapisy. Używanie przez Państwa strony po dokonaniu tych zmian, również oznacza akceptację przez Państwa zmienionych warunków.

Pliki cookies

Pliki cookies, które stosujemy pozwalają namułatwić dostęp do strony internetowej, określić pomiar wykorzystania strony internetowej, określić wydajność strony internetowej, zrozumieć co Państwa interesuje podczas przeglądania strony internetowej.

Mogą Państwo zrezygnować z używania plików cookie Google, odwiedzając stronę Google Advertising opt-out. Można też zrezygnować z innych dostawców plików cookie, odwiedzając stronę Network Advertising Initiative opt out.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google).

Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Pliki cookies, których używamy nie przechowują żadnych Państwa danych osobowych. To jest Państwa wybór czy opcja cookies jest włączona w przeglądarce, można ją oczywiście samemu wyłączyć, niemniej wtedy niektóre części naszej strony mogą działać niepoprawnie. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć cookies, można to zrobić w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat sposobu zarządzania lub wyłączania cookies mogą Państwo znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org

Polityka prywatności

Ochrona danych prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy starań, aby odwiedzający nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona strefy prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach działania naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych serwer standardowo zapisuje między innymi informacje o stosowanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, adres strony internetowej z których Państwo przychodzą i także, które Państwo odwiedzają, datę wizyty. Enaj Group wykorzystuje dane dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów i w celach marketingowych. Enaj Group wykorzystuje plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, Google+, Flickr, Tumblr, YouTube. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej przełączniki te są standardowo wyłączone, bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasują Państwo cookies. Nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Podejmujemy działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz wykluczeniem dostępu osób do tego nieuprawnionych. Przekazywanie informacji, danych za pośrednictwem niniejszej strony oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie przez firmę Enaj Group. Firma Enaj nie odstępuje, nie sprzedaje lub w żaden inny sposób nie rozpowszechnia osobom trzecim Państwa informacji osobowych wprowadzonych za pomocą strony internetowej bez waszej zgody. Państwo, którzy podadzą swoje dane mają prawo wglądu do nich, edycji i usuwania. Firma Enaj po zrealizowaniu usługi, sprzedaży czy też działań marketingowych nie przechowuje i trwale usuwa udostępnione dane od osób fizycznych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby chronić poufność Państwa, niemniej firma Enaj Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane działania osób trzecich.

Ochrona Państwa danych osobowych

Przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są bardzo istotnym zagadnieniem dla naszej firmy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Enaj; Enaj Group Ewa Bienka ul. Legionów 42 lok 29, 82-300 Elbląg.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do nas: biuro@enaj.pl

Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas realizacji zakupów w naszej firmie, a także później w rozmowach telefonicznych i korespondencji mailowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Enaj? Twoje dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Enaj; obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego Enaj, którym jest: prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Enaj jego towarów lub usług; kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; wsparcie dla usług ubezpieczenia zakupionego towaru; zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Enaj; obsługa Twoich zapytań przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez kontakt mailowo telefoniczny w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawarte z Tobą umowy, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, login, telefon lub informacji o firmie i jej adresie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Enaj w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy spełnienie Wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Enaj: cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe- możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z Enaj oraz podmiotom, które wspierają promocję ofert lub współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane organizacji pożytku publicznego, na rzecz, której dokonasz wpłaty w celu umożliwienia takiej organizacji podziękowania Tobie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowego; zapobiegania nadużyciom i oszustwom; statystycznych i organizacyjnych; maksymalnie prze okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpią wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Enaj zobowiązana jest do zachowania danych, dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

close
Translate »